نکته در تغذیه زالو

نکته :

هنگامی که تلفات داشته باشید و در فارم شما عوامل بیماریزا ،خصوصا عوامل باکتریایی حاکم باشد ،پس از تغذیه شاهد ادامه روند تلفات و افزایش آن خواهید بود .بنابراین اگر تلفات داشتید تغذیه نکنید و اقدام به استفاده از آنتی بیوتیک نمایید داروهها مناسب قبل تغذیه : محلول داکسی سایکلین ۱۰ درصد ،سیپروفلوکساسین ، جنتامایسین ،قطره کلرامفنیکل می باشد .داروی اول در داروخانه دامی و الباقی داروخانه انسانی قابل تهیه می باشد

نکته در تغذیه زالو

نکته در تغذیه زالو