اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه آکواریومی 1000 قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار وکیل آباد

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای مهندس اصلاحی

فضا: ۲۱ مترمربع

ارتفاع:

رده کارگاهی:

نوع اجرا: آکواریومی

برآورد تولید: ۱۵٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری – اتمام دوره کوکون ریزی

اجرا تاسیسات: مجموعه کیهان

تاریخ شروع: اردیبهشت ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه 1000 قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه 1000 قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد