اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

نصب تجهیزات زالو

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در شهرستان یزد

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای کهدویی

فضا: ۳۰ مترمربع

ارتفاع: ۳ متر

رده کارگاهی:

نوع اجرا: آکواریومی

برآورد تولید: ۱۵٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری – اتمام کوکون ریزی

اجرا تاسیسات: شخصی

تاریخ شروع: بهمن ۱۳۹۶

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد