اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای نعمتی

فضا: ۶۰ مترمربع

ارتفاع:

رده کارگاهی:

نوع اجرا: استخری

برآورد تولید: ۶۰٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری

اجرا تاسیسات: مجموعه کیهان

تاریخ شروع: تیرماه ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس