اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در شهرستان مشهد

اجرای کارگاه 3000 قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی

اجرای کارگاه پرورش ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در شهرستان مشهد

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای غلامی

فضا: ۶۰ مترمربع

ارتفاع:

رده کارگاهی:

برآورد تولید: بین ۴۵٫۰۰۰ تا ۶۰٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی:

اجرا تاسیسات: مجموعه کیهان

تاریخ شروع: دیماه ۱۳۹۶

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

 

 

اجرای کارگاه 3000 قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی

اجرای کارگاه 3000 قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی

اجرای کارگاه 3000 قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه مولد در شهرستان مشهد، پروژه آقای غلامی