اجرای کارگاه ۵۰۰ قطعه زالو مولد در شهرستان شهریار

کارگاه 500 قطعه مولد در شهرستان شهریار

اجرای کارگاه پرورش ۵۰۰ قطعه زالو مولد در شهرستان شهریار

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای آخشه‎ای

فضا: ۲۵ متری

ارتفاع: ۲٫۵ متری

رده کارگاهی: از نوع خانگی (واحد آپارتمانی)

برآورد تولید: بین هشت تا ده هزار قطعه در سال

سایز مولد: یازده الی سیزده سانتی متر

مرحله فعلی: هضم پس از تغذیه

اجرا تاسیسات: شخصی

کارگاه 500 قطعه مولد در شهرستان شهریار

کارگاه ۵۰۰ قطعه مولد در شهرستان شهریار

کارگاه 500 قطعه مولد در شهرستان شهریار

کارگاه ۵۰۰ قطعه مولد در شهرستان شهریار