اجرای کارگاه تبدیل 1400 قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

اجرای کارگاه ۱۴۰۰ قطعه زالو کبریتی

اجرای کارگاه تبدیل ۱۴۰۰ قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای دانشمند

فضا: ۲۵ مترمربع

ارتفاع: ۳ متر

رده کارگاهی: از نوع خانگی (واحد آپارتمانی)

نوع اجرا: آکواریومی

برآورد تولید:

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری (طرح پرورش تبدیل کبریتی به مولد) – شارژ دوباره طرح پرورش

اجرا تاسیسات: شخصی

تاریخ شروع: اردیبهشت ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه تبدیل 1400 قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

اجرای کارگاه تبدیل ۱۴۰۰ قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

نصب تجهیزات زالو

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در شهرستان یزد

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای کهدویی

فضا: ۳۰ مترمربع

ارتفاع: ۳ متر

رده کارگاهی:

نوع اجرا: آکواریومی

برآورد تولید: ۱۵٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری – اتمام کوکون ریزی

اجرا تاسیسات: شخصی

تاریخ شروع: بهمن ۱۳۹۶

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در یزد

اجرای کارگاه آکواریومی 1000 قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه آکواریومی ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار وکیل آباد

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای مهندس اصلاحی

فضا: ۲۱ مترمربع

ارتفاع:

رده کارگاهی:

نوع اجرا: آکواریومی

برآورد تولید: ۱۵٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری – اتمام دوره کوکون ریزی

اجرا تاسیسات: مجموعه کیهان

تاریخ شروع: اردیبهشت ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه 1000 قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه 1000 قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۱۰۰۰ قطعه زالو مولد

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای نعمتی

فضا: ۶۰ مترمربع

ارتفاع:

رده کارگاهی:

نوع اجرا: استخری

برآورد تولید: ۶۰٫۰۰۰ قطعه در سال

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری

اجرا تاسیسات: مجموعه کیهان

تاریخ شروع: تیرماه ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس

اجرای کارگاه ۳۰۰۰ قطعه زالو مولد در بلوار توس