منابع نوری بر حسب لوکسمنابع نوری بر حسب لوکس

لوکس منابع نوری برای پرورش جلبک

لوکس چیست :

واحد SL برای تشخیص میزان نور در محیط یا میزان تششعات نور مرئی بر واحد سطح است . هر لوکس برابر با یک لومن بر مترمربع است . ادامه خواندن٪ s & rarr؛