رنگدانه های اسپیرولنیا

رنگدانه در جلبک اسپیرولینا

اسپیرولینا سرشار از رنگدانه های فایکوسیانین و بتاکاروتن است (توضیح در ادامه ) . اغلب کاروتنوئیدها نقش حمایتی رنگدانه های دیگر را دارد و کمتر در واکنش های فتوسنتزی حضور پیدا می کند .  
فایکو سیانین رنگدانه ای آبی رنگ ، محلول در آب و گیرنده نور با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا در جلبکهای سبزآبی موجود است . فایکوسیانین بعلت داشتن خواص آنتی اکسیدانی بی نظیر و بالا در مقاصد دارویی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد .
فایکوسیانین  طول موج هایی را که توسط زنگدانه های دیگر جذب نمی شود را گرفته و انرژی حاصل را برای فتوسنتز به کلروفیل a منتقل می کند 
اثرات آنتی اکسیدانی جلبک اسپیرولینا بیشتر بر میگردد به فایکوسیانین و فایکوپروتئین های موجود در آن ، که در غلظت های بالا در اسپیرولینا وجود دارد . یکی دیگر ار ترکیباتی که میزان زیادی در اسپیرولینا موجود است بتاکاروتن است (بیش از ۳۰ برابر هویچ بتاکاروتن دارد)